Үнэ шилжилтийн жилийн ажил гүйлгээний тайлангийн /ҮШТ-01/ зарим мэдээллийг татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангаас татах боломжтой болсон. Энэ тухай заавар хичээлтэй танилцана уу.  #Цахимаар_үйлчлүүлж_халдвараас_сэргийлье