Нийгмийн халамж нь ehalamj.mn шинэ цахим системтэй боллоо.