Тарагт сумын улсын бүртгэл нь online сүлжээнд холбогдсон ба иргэний бүртгэлийн бүх лавлагааг гаргах боломжтой боллоо.

Тарагт сумын улсын бүртгэл нь online сүлжээнд холбогдсон ба иргэний бүртгэлийн бүх лавлагааг гаргах боломжтой боллоо.

Үүнд

1. Төрсний бүртгэл

2. ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл

3. Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл

4. Гэрлэсний бүртгэл

5. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл

6. Нас барсны бүртгэл

7. Регистрийн дугаар өөрчилсний бүртгэл

8. Регистрийн дугаарын бүртгэл

9. Төрөлт бүртгэлгүй тухай

10. Гэрлэлтэнд бүртгэлгүй тухай

11. Төрөл садангийн

12. Гадаад паспорт аваагүй тухай

13. Гадаад паспорт анх удаа авсан тухай

14. Байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэл