Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөрийн хүрээнд

Архидан согтуурахтай тэмцэхэд төрийн албан хаагчдын манлайллыг дээшлүүлэх зорилгоор Ариусахуйн үндэс ТББ-аас АА-ийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд нийт 70 гаруй төрийн албан  хаагч хамрагдаж, "АА"-н талаарх үндсэн ойлголттой болсон. Сургалтанд хамрагдагсдыг эрэгтэй, эмэгтэйгээр нь 2 хэсэгт хуваан мэдээлэл өгч, яриа өрнүүлэв. Сургалтын төгсгөлд орон нутагтаа эмэгтэйчүүдийн АА бүлгэм байгуулахаар болов. Сургалтын зардалд сумын ГХУСАЗСЗөвлөлөөс нийт 149.0 мянган төгрөг зарцуулав.