Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн судалгааг ММЖС судалгааний компанийн судлаачид ирж ажиллалаа.

Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслийн суурь судалгааг хийх ММЖС судалгааны компанийн судлаачид 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирж Тарагт суманд 2019-02-21,22,23ны өдрүүдэд ажиллалаа. Тарагт сумын засаг даргын орлогч, ХААМҮТасгийн ахлагч, Төрийн банкны эрхлэгч нартай ганцаарчилсан ярилцлага хийж, бүлэгт хамрагдсан 23 хүнээс, сумын харьяаны 23 хүнээс асуулга авч, фокус бүлгийн ярилцлагыг 8,8 хүнтэй 2 удаа хийлээ.