Багийн Иргэдийн нийтийн хуралд оролцогч малчидад Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын төслийн талаар мэдээлэл хийлээ.

Тарагт сум нь 6 багтай бөгөөд 2018 оны 15-18 өдрүүдэд хийгдсэн багийн хурлуудаар 200-аад өрхийн төлөөлөл ирж хуралд оролцож ЗЗББУХ төслийн мэдээлэл авлаа.

Хурлын үеэр