Гэр бүлийн үнэ цэнэ сургалтыг зохион байгууллаа.

Тарагт сумын ЗДТГ, Насан туршийн боловсролын төв, Ариусахуйн үндэс ТББ-тай хамтран орон нутгийн төсөвт байгууллагын ажилтан, албан хаагчид болон зорилтот иргэдэд сургалт явууллаа. Байгууллагын ажилтан, албан  хаагчдад “Гэр бүлийн үнэ цэнэ”, харилцаа хандлагын чиглэлээр явуулсан сургалтанд нийт 33 иргэн хамрагдлаа. 

Сумын  иргэдэд Тарагт сумын ЗДТГ, Насан туршийн боловсролын төв, Ариусахуйн үндэс ТББ-тай хамтран "Аав хүний үүрэг хариуцлага", "монгол эр хүний жудаг” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 10 иргэн хамрагдлаа.