Өвөрхангай аймгийн Прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч Б.Буяндалай төрийн албан хаагчдад "Авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн талаарх ойлголт; энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь" сэдэвт сургалтыг сумын ГХУСАЗСЗөвлөлтэй хамтран зохион байгуулж байна.