СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА З.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ 2024 ОНЫ

Хамтран ажиллах гэрээнд Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн тухай хуулийг удирдлага болгон Монгол Улсын хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хамтран ажиллах чиглэл, талуудын харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг сайжруулах, үйл ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг нэмэгдүүлж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ.