СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн жинхэнэ албаны дэс түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын 78 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт зарлагдлаа. Тусгай шалгалтын бүртгэл 2023 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09.00 цагаас 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын 10 хоног цахимаар явагдана. Шалгалтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтын зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn цахим сайт, Өвөрхангай аймгийн www.uvurkhangai.gov.mn цахим сайтаас болон мөн доорх холбоосоор орж авна уу.

 https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fuvurkhangai.gov.mn%2F79%2Fitem%2F4120%3Ffbclid%3DIwAR1FCgFUFrKMLSv5C1-KN_Dd2dd2yhD64cWoeIR5yypRA8FeAY6tSJgUkuw&h=AT2TXw5MROKRo9dbKt2GBzbqbwshZS1bpXI4Y_rS2tbYEyT3prh6WPMxhI4W4qqhU51ISQukz5QNo63XjgOHYg5m4eGn2xIT4ryoP21HXAKTmiwsrVALuZT5k1e-Cvbbf9dNfo-cIgMNezw