card

1. 2018 оны үнэлгээний хороо байгуулах захирамж........................

2.2019 оны үнэлгээний хороо байгуулах захирамж....................

3. 2020 оны Үнэлгээний Хорооны захирамжууд

4. 2020 оны Хогны машины ҮХорооны захирамж