card

1.   https://ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМpdf

2.   ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ЖУРАМ

4.   https://БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

5. https://ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

3. ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ЗДТГазрын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч их эмч, Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байр зар.

 https://docs.google.com/document/d/1WSaNDsjh3PyHIJY-aIYrmYyiS9VxIW-F/edit?rtpof=true

Блокын гарчиг / img-text

Блокын гарчиг / img-text

Блокын гарчиг / img-text

Блокын гарчиг / img-text

Сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн 6 сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа. Шалгалтын бүртгэл 2024 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 09.00 цагаас 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл явагдана. Сонгон шалгаруулалтыг 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтын зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn болон Өвөрхангай аймгийн www.uvurkhangai.gov.mn цахим сайтаас болон доорх холбоосоор орж авна уу.
https://hh.csc.gov.mn/.../5f3f7a9c-0d5d-49a4-9102...
Сонгон шалгаруулалтын зар