card

1.   https://ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМpdf

2.   ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ЖУРАМ

4.   https://БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

5. https://ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

3. ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ЗДТГазрын Мал эмнэлгийн тасгийн Тархвар зүйч их эмч, Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэний ажлын байр зар.

 https://docs.google.com/document/d/1WSaNDsjh3PyHIJY-aIYrmYyiS9VxIW-F/edit?rtpof=true