card

1. 2018 оны тендер шалгаруулалт............................

2. 2019 оны эхний хагас жилийн тендер шалгаруулалт.......................

3. Хогны машины тендерийн гүйцэтгэгч 2020.pdf

4. Хүнсний эрхийн бичиг 2020

5. ЭМТөв, ЗДТГазрын  шатахуун 2020.pdf

6. Дотуур байрны хайсан хашаа 2020.pdf

7. Уртын багийн соёл үйлчилгээний төвийн засвар 2020.pdf