card

Засаг даргын тамгын газрын дарга, Төрийн захиргааны ажилтан, Байгаль орчины улсын байцаагч, Төрийн сангийн төлөөлөгч, Нягтлан бодогч, Хүүхдийн эрхийн ажилтан, Газрын даамал, Газар тариалан хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн, мал эмнэлэг, халдвартын хяналтын улсын байцаагч, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн, Багийн Засаг дарга нар, Архив бичиг хэргийн ажилтан, Жолооч нараас гадна Цагдаа, Татвар, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Улсын бүртгэгч зэрэг босоо удирдлагатай албад ажиллаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна.

1. 2019 оны 1 дүгээр сарын тайлан................    


2.Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө                    Татах