card

     

 Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Засаг даргын тамгын газрын дарга, Төрийн захиргааны ажилтан, Байгаль орчины улсын байцаагч, Төрийн сангийн төлөөлөгч, Нягтлан бодогч,  Газрын даамал, Хүнс, ждү, хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн, мал эмнэлэг, халдвартын хяналтын улсын байцаагч, малын үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн, Багийн Засаг дарга нар, Архив бичиг хэргийн ажилтан, Жолооч нараас гадна  Татвар, Нийгмийн даатгал, Нийгмийн халамж, Улсын бүртгэгч зэрэг босоо удирдлагатай албад ажиллаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна.


1.Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө                                     Татах