card

 1. Үндсэн чиглэл 2019                                                                               татах


2. Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр                 Татах


3. Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгэгээ үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин                                                                                                                                                                       Татах


 

Блокын гарчиг / html

Блокын гарчиг / html