card

№                  Нэр                                                                                                                              Хавсралт


1.   Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн      

      орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2020 оны төлөвлөгөө                                   татах