card

№                  Нэр                                                                                                                              Хавсралт


1.   Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн      

      орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2020 оны төлөвлөгөө                                   татах


2. Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн      

      орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөө                                      татах